Termer och förkortningar

Nedan följer några förklaringar som kan vara till god hjälp, bl a när du tittar på ritningar för din fastighets avloppssystem.

Avloppsvatten

Vatten som leds från fastigheter och vägar. Delas upp i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avluftning

Stående ledning som mynnar ut på vind och takplan

BDT-vatten

Avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Kallas även gråvatten.

Bilning

Metod för att riva eller göra hål i hårda material. Till exempel i badrum för att byta ut avlopp på traditionellt sätt.

BR

Förkortning för brunn.

Dagvattensystem

Även kallat regnvatten, är de ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatter och gårdsbrunnar i fastigheten.

DB

Förkortning för diskbänk

Epoxi

Den typen av härdplast som används vid relining i vissa metoder. Stelnar med hjälp av härdarvätska.

Flexibla foder

En relining-metod som innebär att man skjuter in en ”strumpa”/flexibelt foder indränkt i epoxi som hålls uppe med hjälp av lufttryck tills den härdar. Se även strumpa.

Fräsning

När man med redskap fräser ut hårda beläggningar i rören. Kan ibland gälla rötter som vuxit in i rör under marken. I de sistnämnda fallen använder man sig av en så kallad rotskärare.

Förbindelsepunkt

Förbindelsen mellan de rör som ansvaras av fastigheten och de som kommunen ansvarar för.

Fördelningsbrunn

Här fördelas avloppsvattnet jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till filtrationsbädden.

GJ

Förkortning för gjutjärn, en vanligaste typen av rör till VA-system. Ersätts allt mer av plaströr.  

Grenrör

Ett rör som är kopplat till ett annat rör. Gäller framförallt från vertikala stammar.

Grenförstärkning

Vid sköra grenrör används vid relining en bit flexibelt foder impregnerat med antingen epoxi eller polyester som förstärkning.

Groda

En allmän term för liggande ledningar i badrum, extra toalett mm.

Hatt

Förstärkning med flexibelt foder i skarven till ett grenrör från stammen.

Korrosion

Upplösning av ett material, oftast metall, genom en kemisk reaktion. Sker i avlopp.

MA-rör

Mufflöst avloppssystem som är invändigt skyddat mot korrosion med hjälp av epoxi.

PL

Förkortning för plast.

Polyester

Typ av polymer som ofta framställs i formerna härdplast och termoplast. Den polyester vi använder i Proline-metoden är glasfiberförstärkt och tillhör ej härdplastsortimentet.

Polyeten

Etanplast som används till stuprör och nyare VA-ledningar.  

PP-rör

Rör av polypropen. Polypropen tål högre temperaturer än PVC-rör  

Proline-metoden

Ett nytt rör gjuts i flera lager på insidan av det gamla med polyesterplast.

PVC

Polyvinclorid. Vanlig plastsort som används till bl.a. VA-system.

R

Förkortning för renslucka, öppningsbar lucka på ledning, nyttjas för rensning och inspektion.

Rörinspektion

En inspektion av ledningssystem med hjälp av kamera för att undersöka statusen på stammarna.  

Samlingsledning

Huvudledningen som oftast ligger ingjuten i källargolv och som betjänar övriga ledningar i systemet. Denna ledning ansluter mot kommunens ledningsnät.

Sanitära enheter

Ett samlingsnamn för alla enheter som ansluter mot avloppet t.ex. tvättställ, toalettstolar och brunnar m.fl.

Servisledning

Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.

Sidodragning

Benämning på den del av en stam som viker av 90 grader från stående till liggande placering t ex i ett golv eller uppe vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.

Situationsplan (VA)

En ritning över byggnaden som också visar var vatten- och avloppsledningar går. 

Slam

Resterna efter renat avlopps- och dricksvatten.

SPG

Förkortning för spygatt

Spillvattensystem

Även kallat avlopp, är de ledningar som betjänar tvättställ, toalettstolar, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar i fastigheten.

Sprutgjutning

Den typ av relining där nya rör gjuts i de gamla genom att flytande plast sprutas ut i de gamla rören och får sedan härda.

Spygatt

Hål för vattenavledning i torra och kalla utrymmen där en vanlig golvbrunn skulle torka ut eller frysa.

Stam

Stående (vertikal) ledning.

Statens VA-nämnd

Handlägger tvister om vatten, avlopp och värmeförsörjning.

Strumpa

En relining-metod som innebär att man skjuter in en ”strumpa”/flexibelt foder indränkt i epoxi som hålls uppe med hjälp av lufttryck tills den härdar.

S-ning

Snarlik sidodragning men viker av med 45 graders böjar istället för 90 grader och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.

TB

Förkortning för tvättbänk, t.ex. i tvättstuga.

TS

Förkortning för tvättställ.

UB

Förkortning för utslagsback, t.ex. i städutrymme.

VA

Förkortning för vatten och avlopp  

Våtrum

Badrum, toalett, tvättstuga. Det enda som får bryta tätskiktet i väggar och golv i ett våtrum är brunn och avloppsledningar. 

WC

Förkortning för toalettstol.