Renovering av spillvattenledningar i bottenplattan