Relining av spillvattenledningar i bottenplattor, Linköping